Finansowanie projektów INWESTYCYJNYCH

Krϋger Finanzierung koncentruje swoje zainteresowanie i działalność wyłącznie na projekty inwestycyjne dla sektora MMSP z jednoczesnym świadczeniem usług doradczych. Wszystkie działania doradcze są wspólne, długoterminowe, zorientowane i skoncentrowane na projektowaniu oraz realizacji złożonych zadań i projektów innowacyjnych, na realizację których inwestor otrzymuje bezzwrotne środki finansowe (nie pochodzące z dotacji UE). Krϋger Finanzierung opracował ten nowy standard i skutecznie wdraża w wielu projektach w Polsce.


Domeną działania Krϋger Finanzierung jest udzielenie inwestorowi wszechstronnej pomocy w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego poprzez pozyskanie bezzwrotnego finansowania z instytucji finansowych poza granicami Polski, dla bardzo małych, małych i średnich przedsiębiorstw. Krϋger Finanzierung otwarty jest zarówno dla przedsiębiorców i firm już działających jak i tzw. start up.


Zanim podejmiesz kroki zmierzające do zaciągnięcia zobowiązania finansowego, skorzystaj z doradztwa finansowego, a pozwoli Tobie to uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z zachowaniem należytej płynności finansowej, wyprzedażą lub utratą majątku lub należytą obsługą długu. Zadaniem ekspertów Krϋger Finanzierung jest staranne dobranie najwłaściwszego rozwiązania, pozwalającego firmie poprawić płynność finansową lub ją odzyskać z jednoczesną możliwością obsługi długu i perspektywą rozwoju i wdrożenia instrumentów finansowych komercyjnych.


WSTĘPNA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Przedstaw nam możliwie dokładnie i ściśle projekt inwestycyjny, zawierając wszystkie kluczowe elementy oraz przedstawiając oczekiwane przyszłe zyski, zawierając całość na dwóch kartkach A4 (preferowany jest wyłącznie druk komputerowy). Jeśli przedstawisz gotowy biznes plan będzie to dodatkowy atut. Nasi analitycy ocenią Twój pomysł, i jeżeli zostanie on zaakceptowany otrzymasz zaproszenie do dalszego procesu oraz dodatkowe instrukcje i dokumenty.


Warunki przystąpienia do procesu finansowania projektu inwestycyjnego

Po otrzymaniu zaproszenia do dalszego procesu inwestor zobligowany jest do:

- przesłania w fotokopii kompletnych dokumentów rejestracyjnych firmy oraz jednego z dwóch wymienionych dokumentów tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku spółek każdy członek zarządu i prokurent),

- udokumentowania przedstawionych do dyspozycji zgromadzonych środków w formie gotówki na ROR lub lokacie w wysokości 8% planowanej inwestycji (udział własny). Jest to warunek bezwzględny.

Proces weryfikacji inwestora

Dopuszczamy do procesu każdego inwestora, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w procesie karnym lub karno-skarbowym lub takowy proces przeciwko niemu się toczy.

Wykluczamy inwestorów, których podmioty (centrale firmy) zarejestrowane są w tzw. rajach podatkowych.

Na co można przeznaczyć środki finansowe

Pozyskane środki finansowe inwestor zobowiązany jest przeznaczyć na realizację przedstawionego projektu inwestycyjnego. Projekt może dotyczyć zarówno zakupu jak i wytworzenia dowolnego środka finansowego oraz wszelkich niezbędnych narzędzi lub wyposażenia bezpośrednio związanego z inwestycją. Nieznaczna część środków finansowych może zostać przeznaczona na aktywa obrotowe (np. sfinansowanie zakupu surowców do produkcji) lub reklamę i promocję. Finansowaniu nie podlegają projekty związane z transportem drogowym.

Kontroling

Każdy proces inwestycyjny sfinansowany z bezzwrotnych środków finansowych podlega rozliczeniu i kontroli przez okres lat pięciu. Inwestor w trakcie realizacji projektu jak i po jego ukończeniu w okresie lat pięciu może zostać poproszony o sporządzenie raportu inwestycyjnego lub przedstawienia kompletnej dokumentacji związanej z inwestycją i rozdysponowaniem środków finansowych. Środki finansowe wygospodarowane w trakcie inwestycji lub wynikające z nadwyżki finansowej mogą być przeznaczone na statutową działalność inwestora i nie podlegają zwrotowi. Kontrolę sprawuje obligatoryjnie wyznaczony reprezentant Krϋger Finanzierung.


<<<powrót

Zasoby powiązane: