zarządzanie ryzykiem

W Krϋger Finanzierung rozumiemy i chcemy wpływać na ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Naszą misją jest niesienie pomocy i edukacja związana z minimalizowaniem zagrożeń.


Zarówno czynniki zewnętrzne makroekonomiczne i społeczne takie jak: konkurencja, koniunktura, polityka fiskalna i monetarna państwa, inflacja, bezrobocie lub polityczne: deregulacja i liberalizacja obrotu gospodarczego, czy demograficzne związane z starzenie się polskiego społeczeństwa, bądź technologiczne oraz wewnętrzne związane z kwalifikacjami pracowników, dywersyfikacją portfela umów, rodzajem i wysokością stosowanych zabezpieczeń umownych i stosowanych standardów rachunkowości mają wpływ na ryzyko, a co zatem idzie bezpośrednio oddziaływują na firmę i ewentualną stratę jaką może ponieść bądź strata może być tak wielka, że będzie przyczyną likwidacji firmy.


<<<powrót

Do pobrannia: